Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 239 5

hier toe gebruikt worden, werden veranderd in driecoleu' rige Ecbarpen, en dat voords alle Oranje Veldtekens, aan de Hoeden of aan de verdere Monteering dien conform werden veranderd.

En zal Extract dezes gegeven worden aan het Committé Militaire, om te ftrekken tot derzelver informatie.

Is gelezen eene Misfive van den Lieutenant Admiraal van Kingsbergen, geaddresfeerd aan den Prafident, houdende dat de Matroofen op de Schepen in Texel en het Nieuwe Diep leggende; vnn meening zijn dat zij wegens de verandering van zaaken behooren te werden afgedankt, waar in het gebeurde met het Schip voor Amfteldam, en de Aanfpraak van den Franfimèn Generaal Winter hun heeft gefterkt, dat hij de Prajfident daar over zoude hebben komen onderhou -en, was hij niet door ziekte belet ten einde daar in werde voorzien.

Dat hij daar bij voegde een Plan om de Seinen van verkenning te veranderen, het Welk th^ns zeer noodzakelijk oordeelde, en deeze gelegendheid waarnam om te verzoeken en te infteerer; tot bekoming van zijn ontflag als Commandant van de Vloot en Militaire charges.

Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevonden de Gedeputeerden ter Generaliteit te qualificeeren om het daar beenen te dirigeeren, dat 'er ten fpoedigften door de Admiraliteiten nieuwe Seinen van verkenning werde bepaald en vasrgefteld, en van dezelven aan 's Lands Schepen kennis word gegeven.

w ijders is door denzelven ter Vergadering gecom municeerd eene Misfive te hebben ontfangen van den Bewindhebber Temmink, uit naam van de Prxfidiaale Kamer Amfterdam, waarbij dezelve in confideratie geeft, of men bij Hun Hoog Mog. niet uit hoofde van de groote kosten en onzekeren uitfiag zouden kunnen afzien van het zenden van een expresfe te Land over Aleppo naar de Oostindien,, en zich te vreden houden met zich van een Americaans'ch Schip te bedienen, waar voor dan ten fpoedigften de nodige pasfen verzoeken.

Waarop gedelibereerd zijnde , is goedgevonden, aan de Bewindhebberen der Oostindifche Compagnie, het al of niet zenden der dublicaaten over Land door Frankrijk, en op Aleppo, over te laten, en dezelve aan te fchrij. ven om alle de Pasfen voor de Oostindifche Schepen ten fpoedigften met Americaanfche te depecheeren, terwijl de Gedeputeerden ter Generaliteit werden gelast het S 4 daal

Over Seinen yan Fcrkewiiiig.

Janfchrijying aan Ikv/indhcbbers omtrent de Pasfen hunne* Scheepen.

Sluiten