is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Zints XXVI. jann. - XXVIII. febr. MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4»2 )

dering nodig te hebben; zoo hebben wij gemeend het voorfz. Diploma aan UL. te moeten toezenden, met verzoek, om daar omtrent UL. goedvinden te mogen verneemen.

Heil en Broederfchap! Gefchreven Onderftond, Da Raaden in den Hove in den Hage van Holland en Zeeland.

denioFeb. Lager ftond, Ter ordonnantie van

1705. dezelven. Het eerfte jaar der Ba- Getekent, Bk. Arnd. Kreet.

taaffche Vrijheid.

Waar op gedelibereerd zijnde, goedgevonden is, dezelven te ftellen in handen van Curateuren van 's Lands Univerfiteit, ten einde bij de eerfte gelegenheid met Reftor en den Senaat van voorfz. Univerfiteit in het vriendelijke te fpreken over de verandering van de Diplomata dier Academie , teil einde het rapport dieswegens ingekomen zodanig te refolveeren, als zal worden bevonden te behooren. „ ...

Zullende Extraft dezes, benevens het voorfz. origineele Diploma aan gemelde Curateuren tot bun narigt worden ter baud gefteld.

Ontfangen eene Misfive van Anthony Cornelis de Malnoe, aan deze Vergadering uit Leyden gefchreven den 19 dezer, te kennen gevende:

Dat hij, uit hoofde van zijne verzwakte ziels- en lighaams vermogens, en bijzonder het fterk afneemen van zijn gezicht de aan hem gedefereerde Commisfie om als Rechter in de Vierfchaare van 's Lands Univerfiteit te Leyden de Juftitie te helpen adminiftreeren niet kon accepteeren.

Aan de Vergadering van de provifioneelé Reprefentanten van het Volk van Holland, Burgers ■'

Het Extraft uit Ulieder Decreet van den 6 dezer loopende maand Februarij, mij op heden ter hand gekomen, gaf mij kennis, dat ik door deze Uwe Vergadering, op voordragt van Curateuren van 's Lands Uni. verfiteit te Leyden, was verkozen, om als Rechter in de Vierfchaar van dezelve Univerfiteit de Juftitie te helpen adminiftreeren.

De onverdiende eer, mij door deze keuze aangedaan, erkenne ik gaarne: Dan ik moet hier bij voegen, dat ik mij buiten ftaat bevinde, om, door het waarnemen van

dies

Misfive van Wialnoe, zich excufeerende van Tilt Rechters Ampt van de Vniverfiteits Vierfchaar,