is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Zints XXVI. jann. - XXVIII. febr. MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4^3 1

dien op mij geconfereerden Post, aan die eer te beantwoorden.

Mijne verzwakte, ja bijna geheel verfleten ziels- en lighaams vermogens: bijzonder het fterk afnemen vaa mijn gezicht, hebben mij, al lang, in ernftige overweging doen neemen , om den Post van Griffier dezer Stad neer te leggen; waar toe het meerdere, en mijne krachten te boven gaande werk, bij deze Revolutie noodzaakelijk plaatshebbende, mij dadelijk heeft doen befluiten: en dezelfde motiven hebben mij ook genoodzaakt, om ia de Municipaliteit alhier, door de ftem mijner Medeburgeren beroepen zijnde, mij aan het waarneemen van dien Post te onttrekken.

Ik moet dan de vrijheid nemen, om mij, op die gronden, en , zoo dit ook nog eenig gewicht gave, op grond van geduurende ruim agt en dertig jaaxen, mij tot dienst van de Burgerij te hebben geleend, en daar aan mijn bes? ten leeftijd opgeofferd, van het aanvaarden van eenen nieuwen Post thans mede te excufeeren.

Ik fluite dezen, met over dezen Staat, en alle de be» fluiten, tot welftand van den zeiven genomen wordende» Gods dierbaaren zegen hartelijk af te bidden.

Heil en Broederfchap!

Leyden den 10 Feb. 1795. Getekend, Het eerfte Jaar der

Bataaffche Vrijheid. Anthony Cornelis de Ma!noSi

Waar op gedelibereerd zijnde, goedgevonden is, de voorfz. Misfive te ftellen in handen van Curateuren van 's Lands Univerfiteit voorfchreve, ten einde der Vergadering te dienen van advis.

Ten welken einde aan dezelven ExtrccT: dezes tot narigt zal worden ter hand gefteld.

D e Prajfident heeft ter Vergadering gecommuniceerd eene Misfive uit Leyden den 19 dezer door D. G. van i der Keesfel aan hem gefchreven, tot kennisgeving, dat' zijn Neef den Advocaat Angelus Jacobus Cuperus, on ' langs door de provifioneelé Reprasfentanten van het Volk < van Hplland mede aangefteld tot Raad in het Hof van < Holland, door eene gevaarlijke Rhumatique ziekte was a ngetast, eer hij nog het vereerend berigt van zijne benoeming ontving; dat hij, op verzoek yan deszelfs Moeder, zijn Zuster, hem te Amfteldam bezogt, en zo gevaarlijk gevonden had, dat hij, in het leven gelpaard, wel eenige weeken verloopen zullen, eer hij k«n herftellen ? of zich met zaaken bezig houden,

Ff 3 Was?

Msftve van 'rofssfor van er Keesfel ovet 'e indispofitie ■an den benoem' 'en Raadsheer, Utperus.