is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Zints XXVI. jann. - XXVIII. febr. MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

I

&

Misfive van { den provifonee % len Bailliuw van ; den Haag over ' de afgenoomen ' eed van Schepe- < tien Commis/a- ] iris fen enz, ]

Misfive der Reprasfentanten van Mitiden over inkwartiering en Requifitie.

tfénr.g van circa 1000 man Franfche Troupes, aan weMJ

ten wij op requuitie vata aen rranicneu vuuunuudui f da*

( 4'4 )

vVasr op gedelibereerd zijnde, goedgevonden is, de jorfz. Misfive aan ie nemen voor notificatie.

^\ anftellïng van Schepenen Commisfarisfen van's Landsemeene Middelen te Muiden. .

Siebe Siebes, Hendrik Stiegel en Chnstiaan Selk. Te Vianen. Tohannes Huifmga, Rudolphus Ockerfe en Nicolaas Hofeman.

Ontfangen eene Misfive van L. J. Vitringa, gefchreen alhier den 19 dezer., waar bij kennis geeft, dat de 'arigefteldp Schepenen Commisfarisfen van des gemeene „ands Middelen over den Haag en Resfort, mitsgaders Ie verdere Leden van het provifioneel Collegie van cnnineele en civiele Juftitie alhier, in zijne handen, als irovifioneelen Bailliuw, den Eed, in het zeventiende Vrticul van het generaal Placaat van den 22 Julij 1749 .„ de Refolutie van 29 Julij 1750 gemeld, hadden afgelegd. " , . , . ri Waar op gedelibereerd zijnde, goedgevonden is, de irooifz. Misfive aan'te neemen voor notificatie.

(Ontfangen eene Misfive van de provifioneelé Municipaliteit van het Volk van Muyden, gefchreven aldaar den 18 dezer, waar bij zich beklagen over de zwaare inkwartieringe van duizend man Franfche Troupes, waar aan dagelijks hadden moeten leveren Vleesch, Brood, Gehever en andere noodwendigheden — dat ook in hun Stad lagen een aantal Schepen met Meel, Haver en andere Goederen, voor Keizerlijke Magazijnen, door de Franfchen voor prijs verklaard, zijnde zij deswegens geinkwartierd met Voerlieden en Paarden, en met de betaaling van Arbeiders enz. belast; en zoo daar over als omtrent verdere bezwaaren in de navolgende Misfive verzoekende fpoedige voorziening én ontlasting.

VRTHEID. GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Aan de Vergadering van de provifioneelé Reprafentanten van het Volk van holland, Medeburgers!

Een geruime tijd is onze kleine Stad, en meestal min-

sfiiija-L n,,rn-ori; hOTmanl o-pwppst met de inkwar-