Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 483 )

willen aangefprooken worden, terwijl het misfchien beter is om de onderfcheidene titulaturen van de Departementen, aan welke aanfchrijving moet worden gedaan, niet te veranderen dan langzaam, en met vermijding van alle confuGe, zo ltel ik noptans aan deze Vergadering voor , om van nu af aan de dagtekening zo te altereeren, dat er, na melding van het jaar der geboorte van Christus, altoos bijgevoegd worden het eerfle jaar, en zo vervolgens der Brtaaffche Vrijheid, en wijders, dat er boven de Notulen van deze Vergadering, de Publicatien, de Mislives enz. fteeds gefteld worde dit veelbeduidende Motto: VRTHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP. Wijders heeft denzelve nog kennis gegeven , dat de aanwezende Gedeputeerde van Stad en Lande, ten aanzien der vernietiging van het Stadhouderfchap, bad gedaan het volgend Declaratoir:

l/e aanwezende Gedeputeerde van Stad en Lande, voorlede Maandag door ziekte abfent geweest zi;nde, en als toen zich het nader uitbrengen van zijn Aantekeningen in de Notulen, door een briefje gereferveerd hebbende, daar toe op heden door den Burger ter dezer Vergadering pnefideerende gefommeerd; heeft verklaard, na examinatie der op dien dag genomene Refolutien, geene ïnfertie van eenige aantekening daar tegen of daar bij in de Notulen van deze Vergadering te eisfchen, aangezien de Refolutien van dien dag aan de Bondgenooten worden verzonden of commisforiaal zijn gemaakt.

Declareerende voorts zich ten opzigte der Propofitie van Holland, omtrent de vernietiging van het Stadhouderfchap en verdere ingrediënten in dat voorftel voorkomende, ten dien dage voort'ebragt, met de gedagten der Heeren Gedeputeerden van Vriesland te conformeeren.

Eindelijk is gecommuniceerd een extract uit de Notulen van Hun Hoog Mog. van den 20 dezer, hier na gein. fereerd.

Extraft uit het Register der Refolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Veneris den 20 February 1795.

T^e Burger Haarfolte en andere Hun Hoog Mogende Gedeputeerden hebben ter Vergadering rapport gedaan van het afleggen van de Commisfie bij de Reprefentanten van

Sluiten