Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 488 )

Over de tructementen van de Griffier , Commis m Lieden enz> der nieuwe Zeeinrigting.

gens heeft den Burger Lestevenon hem mondeling en bij Wijze van converfatie de volgende poinften voorgefteld.

1. Om de inwooners van Maastricht, welken om het bombardement te ontvlugten, die Stad verlaaten hebben, en nu door de daaromtrentgenoomen Decreeten verplicht worden, om binnen drie weeken weer te Maastricht te moeten zijn, een langer termijn te vergunnen om weder na hunne wooningen te keeren.

2. Te effeélueeren dat de Gereformeerde Nederduitfche en Franfche Predikanten te Maastricht niet op eenen evenredigen voet gefteld worden onder de Contributie, welke de Geestelijkheid te Maastricht moet opbrengen, maar daar in zoo veel minder deelen als hunne Bezittingen en Traétementen van minder waarde zijn.

3- Dat de Koolfcheepen, uit het Land van Luik naar Holland vaarende, onderwegen niet zullen mo^en worden aangehouden, of genoodzaakt zijn hunne Vragten te breeken.

Den Franfchen Reprajfentant heeft geantwoord, dat de drie bovenftaande verzoeken zeer billijk waren, doch verzogt dat hem die drie pointen fchriftelijk voorgefteld wierden. Vervolgens zijn wij vertrokken; den Franfchen Reprajfentant heeft ons geleid tot aan de deur van de laatfte Kamer, en zijn Secretaris is weder voor uit na beneden gegaan, alle de Militaire Wagten hebben ons in het retour weder dezelfde Militaire honneurs aangedaan als m het heen gaan.

Waar op gedelibereerd zijnde, hebben Hun Hoog Mog. gemelde Gedeputeerden voor het gedaan rapport bedankt

Al _ het welk gerapporteerde voor Notificatie aangenomen is. &

Ts, na voorgaande deliberatie goedgevonden de Gedepureerden ter Generaliteit bij deeze te gelasten de zaaken van wegens deze Provincie daar heen te dirigeeren dat aan den Griffier Quarles, voor het waarneemen van zijn Post en al het geen daar toe behoort, zonder voor fchrijfloonen of anderzints verder ietwes in rekening te brengen jaarlijks voor vast traétemeht moge worden toegelegt een fom van vijftien duizend guldens en onder gelijk beding aan den Commis van Laer een traélement van zes duizend guldens — en voorts aan de Leden welke in plaats der vernietigde Admiraliteiten zullen fubïntreeren, benevens den Secretaris en den Advocaat Fiscaal ieder een jaarlijks traétement van zes duizend guldens.

Na

Sluiten