Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over bet Gefcbut, 213

men veel winnen met de kortheid, want hoe meer. zy binnen Boord komen, hoe gemakkelyker en gezwinder men die Laden kan, dog men moet omtrent de. Verkorting weer in agt nemen dat het Canon .wanneer het te Boord gehaald is , met de Tromp ver genoeg uitfteeke, ten einde dezelve in het afvuuren geen nadeelig Effect toe brengen, want tusfchen Deks zou men gevaar lopen de poorten in brand te Schieten en door de Explolie dezelve uit. hun Hengfels doen fpringen, op het Bovendek moet men nog in agt nemen, hunne monden voor by de Putting Yzers komen, en op de Bak- en Halfdek voor by de Talie reepen van het wand.

Derhalven zou men kunnen bepalen dat het Canon aan Boord lang genoeg moet wezen, om vry yan de voorenftuande inconvenienten te zyn, en kort genoeg om binnen Boord geladen te kunnen worden, egter moet men in deeze bepaling agt geven , dat daar door alle de Stukken even lang zoude worden,, cn overzulks zou in hunne lengte geen bepaaling omtrent de Calibers van hunne Kogels in agt genomen worden, en daar door zou dan een 36 ponder veel korter na proportie zyn als een 6 ponder. Dit zou nadeelig weezen voor de eerfte die daar door zoo ver niet dragen zoudi , als men van hun zou vereisfen, dog daar omtrent moet men

agt

Sluiten