is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstig mengelwerk, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mathematifche en andere Voorfteilen» 71

Comp?gniën, waar voor zy van den Generaal ontfingen ieder een.zeker getal Ducaaten, om dezelve, als de dbtie was afgcloopen , te verdeden aan de overgeblevene Soldaaten : bevindende na den iïag, dat ieder Man één Ducaat te beurt viel. Als het nu van ieder Compagnie deezer Belegeraars zo veel was, dat, zo men hetzelve in zich vermeenigde, en de Som der Producten multipliceerde met het getal der Ducaaten van beide de Capiteinen , 'er komen zoude 539200; en als men de Produtïen van eikanderen aftrok , de rest multipliceerde rnet het getal der Ducaaten , welke de eene Officier meer ontfangen hadde dan de andere, 'er uit zoude komen 78400: vraagt een Liefhebber der Rekenkunst naar het getal der Soldaaten, welke overgebleeven waren van ieder Compagnie , of hoe veel Ducaaten door den Generaal waren uitgedeeld? Zie C. V, N. Geom, Liefhebb.

CCXXIX. VOORSTEL,

Vit en de drie volgende Voorfteilen door L, Notebqobi.

Een Breuk te vinden, waar van de Noemer de Eenheid grooter is dan de Teller ; ook is de Som van den JVoemer en Teller de Eenheid minder dan een Quadraat-ge/al, waar van de Wortel de helft des Noemers is?

CCXXX. VOORSTE L. De Som en het Verfchil van twee getallen zyn beide Promk-get.Hen, wier Wortel? '{ Verfchillen ? ook is het Verf -hil der twee Prcnik -getallen één minder dan een Qiiadraat-getal, welks Wortel gelyk is aan den Wortel van het grootfte Pronik-satal i vraage naar die getallen ?

CCXXXL VOORSTE L.

Een Vierkants-Vierkant, een Cubic en een Qua«raat-getal te vinden, waar van de Som der Wortels