Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TI AEN Dft NEDERLANDERS.

geheel zuiver hield van deze misdaed, en volkomen veilig achtte voor der zeiver gevolgen; en fchoon men al voor een oogenblik zoo gunflig wilde oordeelen over onze Landgenooten, en denken, dat Nederland flechts op weinige pketfeny en dat in deze flechts een kleen getal der Inwoonders, met dit euvel befmet was, — wie toch durft de-mogelijkheit ontkennen, dat dit befmetlijk, kwaed , 't welk nergens weliger opfchiet dan uit eenen grond, daer de weelde te gelijk met het verval van Koophandel en Fabrieken aenwast, ook eerlang op den Bataeffchen grond een zeer nadeelig en verderflijk onkruid worden, en de overblijffels veeier volksdeugden verflikken zal. — Is dit mogelijk, — is dit waerfchijnlijk, -— dan zal ook mijne poging, om dien groei van, dit onkruid te fluiten, door het gemeen maken dezer Verhandelinge in onze tael, bij rechtaertige liefhebbers van ons Vaderlandgeene verdediging behoeven.

De bekende fpreuk: niemand is van Jiondenaende kwaedjle, is misfehien ruim zoo zeker ten aenzien van een geheel Volk als van bijzondere per-

foo-

Sluiten