Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©VER HET S f E Li 13

kwelling zou zijn bij het verlies, dan moeten we toeftaen, dat hij niet in zijn nadeel fpeclde. Maer het tegendeel zal na een weinig overweging blijken. Geld is geen geluk ; ja het is (in 't algemeen gefproken) geen rechtftreeksoh middel tot geluk; op het allerhoogst dient het flechts, om ons de middelen daer toe te bezorgenj maer hier verdient wel opgemerkt te worden, dat de prijzen der zoogenoemde middelen tot geluk evenredig rijzen met den, rang en levensftaet van den Kooper; zoo dat, wanneer tweè menfchen hunnen ftaet in 't oog der werelt in gelijke evenredigheit willen verhoogen, terwijl de eene duizend, de andere tienduizend guinies inko-! men heeft, de laetfte een veel grooter fom* me van noden zal hebben dan de eerfte; ja, fchoon de natuur der zake hier geenè juiste berekening toelaet, durven wc nochtans beweeren, dat de laetfte zoo veel meer zal moeten uitgeven dan de eerfte, als het verfchil was van hunne bezitting zelve, dat is zoo veel honderde guinies als de eerfte tienen behoeft. Derhalven, offchoon, in het voorgeftelde geval, dc winst van drieduizend en het verlies van tweeduizend evenredig mogen worden aengezien, met opzicht tot de uiterlijke en zoogenoemde middelen tot geluk of genoegen, — het nadeel nochtans van den Spe* ier zal fteeds blijken grooter te zijn, wan*

neer

I. AFDÏ

/

Sluiten