Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 25 X

luk zoud trachten te vinden, doet dan u zelve eerst geweld aan, om te geloovcn, dat het in de verachting, in de fchande, in de flaaverny, in de ellenden en den dood gelegen is. "

„ Wilt gy in Gods Koningryk ingaan, wilt gy de gelukkigfte maatfehappy oprichten, oeffent dan de onbepaaldfte broederliefde ; laat de een zig liet hooger fchatten dan den anderen, noch zich met -dat dwingend gezag bekleedcn, waar door het onwaardigst en nudoóst gedeelte van 't menschdom de vrugten der nyverheid en der fpaarzaamheid _vanhet beste.gedeelte verkwist, en waar door, -even als in den droom van Pharao, de magere koeien de vetten verflinden, zonder 'er voor zig zelve vragt van te hebben, of andere te bevoordeelen. Laat de rechtvaardigheid in uwe vierfchaaren het vonnis vellen: het goud ftrekke den ryken aldaar tot geen fchild, waar op het wreekende •zwaard der gerechtigheid afiluit; de fchuldigen bewindsman ontduike het niet agter zynen hoogen rang, die hem ilegts tc verantwooruelyker maakt en de armen gevoele deszelfs flagen niet dubbel, •om dat hy niets heeft, waarmede hy 'er zyn ongekleeden .huit tegen bedekken kan. Het zy de wet ■beloone, het zy de wet ftraffe, zymoet dezelfde voor allen weczen de gei echtigheid, waar door het volksgeluk bevestigd word, weegt de misdaad , en past 'er de ftraf naar af; zy ziet niet verder dan haar evenaar; en, in wat gewaad de B 5 boos-

Sluiten