Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

LEERREDEN

den grond, want dezelve fïamt af van een werkwoord, dat de betekenis heeft van vruchtbaar zyn of vruchten draagen.

Zoo naauwkeurig eene befchryving in een gefchiedkundig gedenkfluk, rtrekt tot meerdere verzekering van de waarheid der zaaken, die de Gefchiedenis uitmaaken.

Van de voortzetting der reize van dit huisgezin «deszelfs verblyf in het land hunner vreemdelingschap , wordt gezegd : en zy kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar. Het voornemen tot de reize genomen en de voorbereidzels tot dezelve gemaakt zynde, werd zy volbragt, en zy kwamen over de grenfen van 't land van Israël, in de velden Moab. En zy bleven aldaar. Hier uit kan men befluiten, dat de Moabiten hun de inwooning onder hen niet weigerden, maar thans volbragten 't gene hun in later tyden gelast wierd: (*) Laat myne verdrevenen onder u verkeer en, S Moab, wees gy hun eene fchuilplaatfe. — Althans hier vonden zy hun onderhoud.

Laaten wy uit het tot hier toe verhandelde, eenige leerzaamc gevolgen afleiden.

In de voorbereidzels hebben wy aangemerkt, dat hier eene tweederhande gewigtige waarheid in de gefchiedenis hier befchreven, tvorde voor oogen gefield: dat God lust heeft in het geringe te verhoogen; en, dat Hy ook de Heidenen tot zyne gemeenfchap wil roepen. Laaten wy beide deeze waarheden ter harte neemen.

Gd

(*) Jef. XVI. 4.

Sluiten