is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 LEERREDEN

zoo wel als over onze leer naar hunne kerkelyke befluiten den vloek uitfpreeken.

Daar zyn "er, die, hoewel zy zich met ons sfkeerig betoonen van het vervloeken en verdoemen der genen van welken zy verfchillen, echter onze leere haaten, en niet fchroomon dezelve by monde en gefchrifte in 't openbaar ten toon te ftellen , als ware die ongerymd, ftrydig met het gezond verftand, ja ook fchadelyk en leidende tot werkeloosheid en ongebondenheid.

Nog zyn 'er, die openbaare belydenis doen van den Christlyken godsdienst, en zich voegen tot de gemeente der geloovigen, maar die, wat zy ook met den monde belyden, met hun geheel gedrag betoonen geheel onverfchillig te zyn omtrent de leere der waarheid, als ware het om 't even wat iemand daarvan al of niet gevoelt, en daardoor vermoeden verwekken , dat zy zich by de gemeente voegen, niet uit overtuiging, dat de waarheid daar worde gevonden ; maar om dat zy 't oordeelen met hun gemak en tydlyk belang meest overeentekomen, zich te fchikken naar den tyd en naar de begrippen van het volk waaronder zy verkeeren.

Daar zyn eindelyk menfchen, die de waarheid belyden , misfchien zelfs grooten yver voor dezelve betoonen, maar welker wandel verre van (*) de leere van God onzen Zaligmaaker te verderen , in tegendeel eene geduurige tegenftrydigheid vertoont met hunne belydenis , en daardoor voor allen die hen kennen, zeer ergerlyk is en aanftootelyk.

Hoe

O Tit II. IQ.