Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S32 LEERREDEN

uit de befchouwing van eene aanvallige en berainlyke geaartheid, die zy zelfs pryzen moeten, die ze niet bezitten, maar vooral zy die ook zeiven vriendelyk zyn en dienstvaardig, en die op gefchiktheid en eerlykheid gezet zyn, en dezelve van waare, inwendige, heerfchende godvrucht niet weeten te onderfcheiden , maar met dezelve verwarren. Maar deeze liefde wordt by voorvallende gelegenheden bevonden verfchillende tc zyn van de echte liefde der heiligen tot eikanderen, die eene vrucht is van't leven der genade. Dan, by voorbeeld, wanneer zy. bemerken, dat zy 't met de godvruchtigen houdende en hun aankleevende, eenig nadeel in hunne tydlyke belangen lyden zouden, gelyk wy in Orpa gezien hebben ; vooral als zy zien, dat zy 't met hun houdende , zich aan befpotting en verguizing, aan vervolging en verdrukking zoudeh bloot ftellen; dan zullen zy zich liever by de fpottende werreld voegen, dan tot de verachte en befpotte vroomen , om dat zy die edele gezintheid niet hebben, die van Mofes geroemd wordt , (*) die door het geloof geweigerd hebbende een zoon van Faraos dogter genaamd te worden, verkoos liever met Gods volk kwalyk gehandeld te worden: dan voor eenen tyd de genietinge der zonde te hebben. Achtende de verfmaadheid van Christus meerderen rykdom te zyn, dan de fchatten in Egypten: want hy zag op de vergeldinge des loons. Ook dan, wanneer zy van godvruchtigen beftiaft worden, verdwynt hunne liefde en verandert vaak in haat en afkeerigheid; 't gaat met bun,

ge-

C*) Hebr. XI, 24, 25, 20.

Sluiten