is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over RUTH I. vs. 18,19. 77

werking hebben. Hoe levendig wordt zulks door den Profeet Jeremia getekend in zyne Klaagliederen. (*) Haart byzonderflen waren reiner dan de fneeuw, zy waren witter dan melk : zy waren rtoder van lichaam dan robynen, gladder dan een faphyr. [Maar nu] is hunne gedaante verduiferd van zwartigheid , men kent ze niet op de ftraaten: hunne huid kleeft aan hunne beenderen, zy is verdord, zy is geworden als een hout. En blyft ze al wat langer duuren, zoo neemt haar de ouderdom weg, en verandert haar die door haare fchoonheid elk behaagde, zoodaanig, dat men wel zou mogen vraagen: dit Naomi? Eindelyk komt de dood, die zonder mededogen de verrukkendfte fchoonheid verwoest, en haar verandert in zulk eene affchuwlyke gedaante dat elk gruwt en het aangezicht daarvan afkeert.

Hoe is 't gelegen met den rykdom ? Gebeurt het niet, dat goederen met veel arbeid en moeite verkregen, daar een reeks van jaaren aan hefteed is om ze te vergaderen, in een' korten tyd verdwynen? Dan eens ontftaat 'er een oorlog, daar een vernielend vyand alles te vuur en te zwaard verwoest, en wegrooft al wat hy begeert; dan komen'er dieven, die door list of geweld zich meesters maaken van een anders geld en bezittingen. Dan geraakt een huis in brand en wordt met al den kostlyken huisraad door de vlam verteerd en in de asfche gelegd. Dan waait 'er een geweldige ftormwind en doet de rykgeladen fchepen in de Zee vergaan, zoo dat niets daarvan overig blyft. En hoeveel andere wegen zyn 'er

niet,

C*) Klaagl. IV. 7, *•