is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over. RUTH I. vs. 18,19. 79

dy bezitten ; of dat ze afgodifche bewonderaars daarvan zyn in anderen, zoo dat ze in het gewigtig ftuk van 't huwelyk die alleen in 't oog hebben, zonder op de waare en wezenlyke fchoonheid van de ziel eene behoorlyke acht te ffaan.

Sommigen fchynen in hun gansch leven op geene andere kundigheid aanfpraak te maaken, dan op de weetenfchap om geld te verkrygen, te bewaaren en te vermeerderen.

Anderen zyn door eene rustelooze eerzucht aangedreven en trachten al hooger en hooger te klimmen.

Ook zyn 'er die op den luister van hunne huisgezinnen ydelen roem draagen.

Is zulk eene denkwyze en handelwyze te verdedigen in redelyke menfchen, ik laat ftaan in Christenen , die geleerd hebben dat hun verblyf op aarde kortftondig is, en dat hunne voornaame zorg zich moet bepaalen tot dien ftaat, waartoe zy zullen overgaan, wanneer zy uit deeze werreld in de toekomende zullen zyn overgebragt ? Wanneer gy u vermoeit om een of ander van die voordeden, die u 't meest bekooren, te verkrygen, is 't dan wel zeker, dat gy in dien toeleg flaagen zult? Hoe menig een wordt daarin te leur gefteld, en bereikt nimmer't gene hy zoo driftig gezocht had! Genomen, gy bereikt het, zal het u die voldoening geeven, die gy u daarvan voorftelt? zal niet de geduurige angst van het te verliezen, het genot daarvan verbitteren? En dan , wanneer zy u daadelyk worden afgenomen , (dit zal doch vroeg of laat gebeuren;) wat zal u dan troosten over dit verlies, daar gy u daaraan niet hebt laaten gelegen liggen , om een beftendig goed te

ver-