is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o ve r RUTH I. vs. 20, ai, sa. «?

Hoe welbehaagelyk voor den Heere daartegen en hoe heilzaam de gevoeligheid des harten is die tot vernederinge leidt, wanneer de Heer flaat of dreigt, kan men zien in het voorbeeld van den Koning Jofia. Wanneer hy de woorden der wet had hooren leezen en de bedreigingen verftaan, die aan de overtreeders gedaan waren, fcheurde hy zyne kleederen, en zondt een gezantfchap tot de Profetesfe Hulda, die hem uit 's Heeren naam de godlyke goedkeuring over deeze zyne gevoeligheid en vernedering aankondigde. (*) Om dat uw hart week geworden is, en gy « voor het aangezichle Gods vernederd hebt, als gy zyne woorden hoordet tegen deeze plaatfe, en tegen haart inwooners, en hebt u vernederd voor myn aangezichte, en uwe kleederen gejcheürd, en geweend voor myn aangezichte; zoo heb ik [aj ook verhoord, fpreekt de Heer.

Hoe treurig is het dat men ook onder ons zulke gevoelluoze menfchen vindt, die onder de Hagen, die nu en dan het Land treffen, gansch ongevoelig blyven, en zoo huislyke of perfooneele rampen hun al eenige pyn veroorzaaken, aanfbnds dezelve zoeken te verdooven door zich aan allerlei vermaak over te geeven, zonder naar de oorzaak van die rampen onderzoek te doen, of zich onder des Heeren flaande hand, gelyk 't betaamt, te vernederen ! Wat is hier anders van te wachten, dan dat de Heer, des beftraffens moede, hen als onverbeterlyken aan hun zeiven zal overlaaten, tot dat de maate van hunne, ongerechtigheid zal vervuld zyn. CD Een man, die■ dik*

O a Chron. XXXIV. 27. Ct) Spr. XXIX. 1. H 3