Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

met roem stand, doch vervolgens wlerderi 'er oorlogen ondernomen zonder redenen, vervolgd zonder beleid , en geëindigd zonder roem. De Fransche natie wierd bespottelyk en verachtelyk in de oogen van alle anderen. Terwyl de belastingen en geldleenin«j gen , welke ook belastingen zyn, de bronnen van den landbouw opdroogden , was de koophandeldoorveelvuldige boeyen bekneld, en het hof zag op de zelve met verachting nêer. Vlyt en kundigheid wierden verstooten , en gingen in andere landstreeken aanmoedigingen en belooningen zoeken. Het staatsbestuur zocht alleenelyk zig in stand te houden, de staats-dienaeren naar nieuwe listen, het hof om door roof de uitgaven goed te maaken , de grooten om bedieningen en geld machtig te worden ; de luister en voorspoed van den staat wierden als niets geteld in alle deeze berekeningen van byzonder belang , welke even ligt als verachtlyk zyn,

Dus naderde een der grootste ryken van Europa tot zyn val. Het caracber der natie Avas niet meer, en de Franschen waren volvaardig om den staat van andere volke-;

B

Sluiten