Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi AAN DEN LEZER.

hem verminderd; hy bleef zig zeiven, zo in dit als in alle andere opzigten, tot het einde zynes levens gelyk; het laatfte werk, dat hy verricht, en de laatfte letteren, die hy op zyn fterf bed gefchreven heeft, droegen tevens de blyken van zyne naauwgezette en onwankelbare verkleefdheid aan de infpraak zynes gewetens, — van zynen vreedzamen, liefderyken geest, en — van zynen reinen, door geene verandering van omftandigheden ooit veranderden, door geene byoogmerkcn immer ontheiligden, toeleg om nuttig te zyn, en het werk zynes Heeren te werken, zo lang zyn dag dnuren mogt.

Maar, zo gaarne hy langer voor Ö en voor Christus geleefd hadt; zo gaarne hy, fchoon zat van jaaren en moeite, indien het der Voorzienigheid behaagd hadt, nog zyne Amptsvcrrichtingen zou hervat hebben: even gereed was hy, Haren wenk te volgen, wanneer hy merkte, dat zyn taak hier was afgedaan. Met dezelfde gelatenheid, met de eigene rustigheid en kalmte van gemoed, waarmede hy alle zyne dagen zyn lot aan

zy-

Sluiten