is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 LEERREDEN

ter vervulling van ons gebrek. ("*) De Heer Heer, zegt Hy, heeft my eene totige der geleerden gegeeven, op dat ik svcete met den moeden een woord ter rechter tyd te fpreeken. — (t) Genade is uitgeftort in zyne lippen. Hy geeft zynen knechten bevel, om uit zynen naam arme zondaaren te nodigen om ter vervullinge van hun gebrek tot Hem te komen; en hen die komen, aantemoedigen , te troosten en naar hun hart te fpreeken. C§) Troostet, troost et myn volk, zal u-lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jerufalem. Wat moesten wy niet opgenomen zyn met zoo groot eene vriendelykheid ! Met welk een' yver moesten wy ons tot Hem wenden, om dat voedzel waarby de ziele leeven kan, en dat buiten Hem niemand ons kan geeven, deelachtig te worden! En echter, hoe veelen zyn 'er, die zoo weinig op hebben met de verkondiging van het Euangelie der zaligheid, dat zy zich naauwlyks willen verledigen om hetzelve aan te hooren! of zoo zy het al uitwendig hooren, het echter niet verft aan , noch ter harte neemen, maar daar henen leeven, als hadden zy nimmer iets daarvan vernomen. Van waar toch eene zoo beklaaglyke onverfchilligheid? Van waar anders, dan dat men geen bezef van zynen nood, geen gevoel heeft van zyn gebrek? of dat men in de ongelukkige verbeelding is van zich zeiven te kunnen helpen ? of dat men zyne verzadiging en verlustiging in de . werreld zoekt, die echter niets dan zwynendrafopgeeft, waarby men zyne ziele niet by 't leven kan houden ? Och of gy nog in tyds uit uwen droom

mog-

CO Jef. h. 4. CO Pf- XLV. 3. C$) Jef. XL. ï , 2.