is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over RUTH III. vs. 4—7. 227

met hem te nodigen (*) tot de maaltyd, die zy hem bereid hadde. Maar wanneer nu de Koning gekomen Was, en tot Esther zeide op de maaltyd des wyns, wat is uwe bede? en het zal u gegeeven worden: en wat is uw verzoek ? ,t zal gefchicden, ook tot de helft des Koningryks; toen nam zy den tyd waar, en deed haar verzoek, met den allergelukkigflen uitflag voor zich en voor haar volk.

De maaltyd dan dus zynde ten einde gebragt, zoo begaf zich Boaz ter ruste, hy kwam om neder te liggen aan het uiterfte eens [koorn] - hoops. Na van de gaste., vriendelyk affcheid te hebben genomen, kwam hy in 't vertrek, daar hy de ruste des flaaps wilde neemen, en legt zich neder, doch niet, gelyk men van een' man van vermogen zou verwachten, in een zacht bed; maar aan het uiterfte yan eenen [koorn]-hoop. Waarfchynlyk dus aan het einde van eenen hoop van op eikanderen liggende garven van de afgemaaide gerfte of tarwe. Daar zyn lichaam tot de ruste geneigd was, en een vergenoegde geest de zorgen van hem weerde, was elke plaats thans voor hem gefchikt, om aan zyne leden ruste te verfchaffen.

Mogelyk verkoos hy thans zulk eene geringe Iegerftede, of, om dat hy van voorneemen was, vroeg in den morgenftond op te ftaan, en tot de zynen weder te keefen, om elk zyn werk aan te wyzen, en hen door zyne tegenwoordigheid tot het zelve aan te moedigen; of ook om aan anderen een voorbeeld te geeven van die eenvouwige en loflyke levenswyze, » [*1 die

C) Esther V. 4, 6. VII. 2, 3.

P 2