Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 LEERREDEN hy haar gedrag heeft goedgekeurd en gepreezen. Maar ook dees man komt ons in deeze gefchiedenis voor als een man van beproefde deugd en getrouwbeid! Hoewel hy befchreeven wordt als een zeer vermogend man, leverde hy zich echter niet over aan eene vadzige en weelderige Ievenswyze, maar hield zelf bchoorlyk toezicht over de zynen. In den oogst vonden wy hem by zyne maajers. Dezelve voleindigd zynde, wanneer men op zynen dorschvloer zoude wannen, brengt hy den nacht door buiten de ftad, en vergenoegt zich met eene geringe Iegerftede, zich leggende op eenen koornhoop. Komt hy tot zyne maajers, daar zy aan het werk zyn op het veld, hy fpreekt ze minzaam aan en groet ze zeer hartelyk; ziet hy op zyn land eene vreemde vrouw, eene arme weduwe, daar gekomen om na verkreegen verlof airen op te leezen; hoe trouwhartig fpreekt hy haar toe! hy moedigt haar aan, om onbezorgd op zyn veld by de zynen te blyven, om daar geduurende den geheelen oogst met opleezen voort te vaaren; hy wyst heur aan, waar zy haaren dorst zou lesfehen; op eetenstyd nodigt hy haar ter maaltyd, en onthaalt ze vriendelyk; hy geeft voorts zulke bevelen aan de zynen , waardoor teffens voor haare veiligheid werd gezorgd, en teffens eene zeer ruime inzameling van graanen voor haar werd bevorderd. En 't gene aan zyne grondbeginzelen vooral eere aandoet, is dit, dat deeze zyne milddaadighcid niet blootelyk de uitwerking was van eene gemeene goedwilligheid, maar dat ze wierd geboren uit achting voor de weergalooze trouwe , die deeze jonge weduwe, aan haare lchoonmoeder had betoond, en

den

Sluiten