is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over RUTH IV. vs. ic—13. 245

fchillende begrippen kunnen verfchillende neigingen ontftaan. Het kan gebeuren, dat, wanneer hun echt met kinderen gezegend wordt, de vader de voorkeur geeft aan het eene kind, de moeder aan het ander. Efau en Jakob waren kinderen van eene dragt, evenwel yerfchilden de neigingen van de ouders omtrent deeze hunne tweelingen. Want als de kinderen groot waren geworden, zooleest men: (*) Izaak hadde Efau lief; — maar Rebecca hadde Jakob lief. Daar kunnen zeer onderfcheidene gedachten plaats hebben omtrent de beste wyze van kinderen op te voeden; wanneer de een meer overhelt tot geftrengheid en niets in de kinderen wil overzien; de ander zich laat voorftaan meer te-zullen uitrichten door eene tydige toegeevendheid, om de harten der kinderen door liefde aan zich te verbinden, en die niet door vreeze fchuw en van de ouders afkeerig te maaken. Hoe ligtlyk kan daardoor misnoegen ontftaan, en zoo dat wordt aangekweekt, kunnen daar hooge woorden ryzen, die zelfs tot twist en luidruchtig gekyf kunnen overflaan, wanneer elk zyne denkwyze en handelwyze tegen die van den anderen wil ftaande houden, verdedigen en doorzetten. Hoe veel behoedzaamheid is hier noodig, om voor te komen , dat de liefde niet verkoele, dat de gemoederen niet worden verwyderd, waaruit zeer droevige gevolgen zouden kunnen voortfpruiten; dat de rust uit het hart en uit het huis zoude wyken , dat de opvoeding der kinderen verkeerdelyk zou worden ingericht, ea

ook

CO'1 Mof. XXV. 2,8.

Q3