is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over. RUTH IV. vs. 10—13. 247

uwe gedachte in uwen 'man of in uwe vrouwe te berispen is, als wel by 't gene in u berispenswnardig is en verkeerd, en dus verbetering vereischt. Dat gy dit hebbende ontdekt, u daarover voor den Heere vernedert, ootmoedig en geloovig fmeekt om vergeeving, en u, onder inroepinge van godïyke hulpe, aangordt ter beftryding en overwinning van den erkenden misflag. Dan kunt gy ook arbeiden terverbeteringe van 't verkeerde, dat aan de andere zyde gevonden wordt. Gy zult dan met meerdere vrymoedigheid uwe poogingen tot dat einde mogen aanwenden , daar uw hart getoetst en zich zyner op-_ rechtheid bewust zynde , u niet zal veroordeelen. Ook zal dc hope op eenen goeden uitflag uwer poogingen vermeerderd worden, daar dezelve nu door uw voorbeeld onderfteund zynde, met eene dubbele kracht op uwen medgezel, of de gezellinne uwes levens, zullen aandringen, en met een licflyk geweld tot die beminlyke eensgezindheid overbuigen. Blyven 'er dan nog aan beide zyden gebreken over, (want de volmaaktheid is hier niet;) die zullen de liefde niet doen verfiaftuwen, maar gy zult die met lydzaamheid en zachtmoedigheid in eikanderen kunnen draagen en verfchoonen, als die we-etet, dat gy ook zeiven verfchooning van nooden hebt.

Dit zal helderheid over uwen wegfpreiden, terwyl gy famen zyt, en dit zal de droefheid maatigen, wanneer de dood u van den anderen zal fcheiden.

Laaten wy nog ten befluite over den zegenwensen, die hier aan de verloofde echtgenooten gedaan werd, aanmerken, dat het geoorloofd is, aan hun die den lieer vreezen, eenen yruchibaarcn echt, gepaard met

q 4 *y-