Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HELDHAFTIGHEID. S$

fchap , dolle moed naamlijk , in een' hooger' graad bezeten was dan hij zelf, en — de gewapende verdeediger der kroonen en der koningïijke majefteit, liep voor een verbrande hand weg. De overmoed van een' voor 't purper geborenen, had Rome in gevaar gebragt, en de bloóhartigheid, waarin de overmoed altoos verandert , zo ras de mensch door eenen fchrik tót zichzelve komt, redde het weder uit dit gevaar. Dat de Romeinen hun heil liever aan den moed van hunnen landgenoot, dan aan de bloóheid van hunnen vijand dank weeten, én in hunne dankbaarheid dat gene tot eene heldendaad verheffen , wat Hechts een gelukkige dolle koenheid was, is zeer menschlijk en zeer natuurlijk. Maar het is niet wijs, als wij vreemden, wien noch dankbaarheid noch partijdigheid verblindt, hen nafpreeken willen. Onze jeugd kan van muciüS scevola niets leeren dan zijne misflagen te vermijden, zonder haare handen prijs te geeven.

Als marcüs brutus zijne tederheid jegens een' treffelijken vriend overwint, en met onderdrukking van zijn' eigene aandoening den grootften man in Rome vermoordt, dewijl hij gelooft, dat deze voor Rome te groot is, en dewijl hij zich inbeeldt, dat het eene erflijke B 4 plijt

Sluiten