is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over het patriotismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 XI. HOOFDST. GILDEN.

dige, ledige ijdelheid te planten, die den rijp. geworden man nog aanhangt, en den afgeleefden grijsaart tot in 't graf vergezelt. De fnijdersgezel is zo trotsch op zijn handwerk als de jonker op zijnen adel, en (in Duitschland)is hij zo blijde met den ftok, dien hij des zondags als het teeken zijner broederfchap draagen mag, als de edelman op zijn fponton, welke driemaal zo lang is als hij zelf, en die hij met al de ingefpannen kragt zijner tedere armen naauwlijks tegen den wind verdeedigen kan, wanneer het ftormt.

De natuur wijst op de wijde aarde elk mensch zijne bijzondere plaats aan, het oord, alwaar hij geboren wordt. Hier opent zich zijn hart voor de eerfte aandoeningen der gezelligheid; hier verwijdert zich zijne verbeeldingskragt, en de voorwerpen om hem heen veranderen zich met hem, zonder dat de vertrouwlijke betrekking der naauwe en aangewende bekendfchap ooit ophoudt; hier ontluikt zijn verhand, onderfteund en geleid door ouderlijke ervaarenheid; hier verzamelt zijn geheugen de plaatslijke kundigheden, die, hoe zeer dezelve zich niet verre in 't algemeene uitftrekken, het groot voordeel hebben, dat zij dagelijks te pas komen. Bij deze eenvou-

wi-