Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLAAGLIEDEREN III: 5. *9

.val, welke' van rondom op zulke ingcjlotene Stad gefchie'd. En dus wordt hier uitgedrukt , „ dat men ,„ van rondom op hem , en dus op zijn hoofd , 't „ welk 't eerfte bloot ftond, aanviel, en het zelve „ van alle zijden trof." —

Uit dit alles, 't welk op het gebruik der taïe allernaturelijkst rust , zal elk reeds opmaken , dat het woord moeite hier niet gepast voorkomt. — AanQonds dacht ik aan ene andere lezing, en las een ÏÏ voor een n, T\iÖn (haaleaah) , 't welk betekent, Hij heeft mij vermoeid gemaakt. — Ik twijffelde hier aan niet meer, daar ik bij de Griekfche, Arabifche en Chaldeeuwfche Overzetting, door Schultens, (7. /.) aangehaald, juist zo vertaald zag. — Schultens behoudt evenwel het woord riN7fi (taaleaah) moeite , maar verklaart het even, gelijk ik het werkwoord voorgefteld heb. — Dathe, die Schultens aanhaalt, en volgt, is het ook hier in met hem eens. — Zij vertalen: fesfus procumbo, (vermoeid valle ik neder.) Deze zin zal men van zelve hier aan 't woord toekennen. Juist is zij de ware betekenis van 't woord, tot het uit er/ie komen en ér zo onder bezwijken, zie Schult. in Job.p. 86,87 (*)• Bij Jer. XII: 5. heb ik reeds aangetoond , dat 't woord daar betekent, er bij neder vallen. —

Het fchijnt dat Boysen in zijne Brleutmingen ons woord afleidt van 77H (thaalal) , waar aan hij de betekenis geeft van den ondergang bevorderen. — Alaar indien dat woord hier in aanmerking kwam, zou het betekenen op den grond werpen , ter neder werpen

(fra-

(*) C»nf. euoqu: Haïti ua u Ef. tXVIII. i>. ?z.

Sluiten