Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tjjê E P H. I: t|i .

woorden beteren zin te hebben. — Maar wat dan nog ? — „ Want dezen (Zoon des menfchen) heeft „ God de Vader met zijn getuigenis bevestigd." —: Dit is niet te naturelijk;

Laat ons de eigentlijke en gewone betekenis aannemen en zien, welken zin de woorden (bij overnoeming) hebben zullen; Men vertale dan: Want op

dezen heeft God de Vader zijn zegel gezet om hem te j, bewaren, onfchendbaar te doen zijn.-Dewijl deze vertaling in het eerst weinig of niet fchijnt te betekenen , zal dit misfchien de oorzaak zijn geweest , dat dezelve in gene aanmerking kwam. - Dat intusfchen deze de ware zin is zal blijken •, wanneer wij op het verband letten. — Christus wekte het volk op om niet te zoekert, gelijk zij nu ded.m , naar aardfché fpijs, maa- naar de eeuwige fpijs, de fpijs welke in 't eeuwig leyen genoten wordt* — Het fpreekt van zeiven, dat zij de hemelfche fpijs genieten zouden, wanneer zij maar het eeuwige leven deelachtig werden. Daar op kwam het dierhalven aan. En daarom zegt Chris; tus, dat Hij 't eeuwig leven fchonki (*) — Op het eeuwige leven dan en niet op de fpijze ziet >{v (welke); Dit fchijnt men niet bemerkt te hebben - A'u moest 'er naturelijk, wanneer men den Heere Jefus, die 'er zeer gering uitzag en zich daarom met nadruk den Zoon des menfchen noemt,overwoog, dit denkbeeld op^ komen: hoe kan deze het eeuwige leven geven? Daar

tan

(*) De Coiex Cantabrigienfis en twee Latynfche Handfehriften bij Saüvtier. hebben hier voor §£d<TE< (zal geyeti) JiSwtrt (gee/t); lk zou deze lezing niet zo aanftonds verwerpen.

Sluiten