Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 VOORREDE

in de H. Schrift word gewag gemaakt, of waarop in dezelve niet gezinfpeeld word.

Negen af deelingen beflaan't geheeleVeld, waarop ik my zal bezig houden.

De eerfte Afdeeling is voor die Schriftuurplaatzen beftemd, die van de Luchtgefteldheid, en den nat uur ly ken aart van Paleftina gewag maaken.

De tweede verklaard zulke, die op den Landbouw, en 't bearbeiden der Hoven en Wynbergen betrekking hebben.

De derde verfpreid een Licht over die bybelfche gezegdens waarin van de Dieren bu de Oofterlingen, word ge]'proken.

De vierde verhaald het merkwaardige ten aanzien van hunne Huislyke en andere omftandigheden.

De vyfde leerd ons zulke fchriftuurplaatzen verf aan, waarin de Oofierfche kleedye word aangehaald.

De zesde bevredigd onze Niéuws-begeerte, wanneer wy willen weeten hoe zy reizen en koophandel dryven.

De zevende befchryft de fteden, de gebouwen en de bronnen.

De agtfle afdeeling leerd ons hunne Burgerlyke inrichting, en hunne krygstucht kennen.

De negende handeld eindelyk van de Godsdien-

ftige

Sluiten