is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarnemingen omtrent de natuur en genezing der koortsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S95 )

5, koortfen behoren; welke alle, offchoon zy by eenige weinige een kortcren of langeren tyd du„ ren, gemeenlyk binnen twee maanden ophouden. " Dat is, in de maand van Oftubcr, wanneer dc zwartgallige conftitutie op de galagtige volgt. Wy hebben hier dus een naamlyst (catalogue) van galziekten, of eigenlyk van die ziekten, welke uit de geele ziekteftof voortfpruiten. Deze zyn de cholera morbus (het boord) de diarheen van de herfst, cn de anderen en derdendaagfche najaar§koqrtfen. Men kan ook nog hier toe brengen de galkoorts, en de ongevormde naiaars tusfehenpozende koorts, welke even eens uit de galkoorts voortfpruit, en daarmede verbonden js, als Aq fynochus non putris met de ongevormde voorjaarskoorts. Deze waarneming is, zo als ik boven aanmerkte, Sydenham nietontfnapt, Cap. II. art. 14. zegt hy : „ Tusfehenpozende koortfen ontlenen ha„ ren naam van den tusfehentyd van twee aanvallen, ' en men kan dezelve door dit kenteken genoegzaam onderfcheiden, als men maar agt geeft op de twee ,, verfchillende jaarfaifoenen, namelyk het voor- en „najaar, waarin zy zig vertonen. Intusfchen zyn „ zommige koortfen waarlyk van de natuur van intermitterende koortfen, zonder dat men dit door „ eenig zigtbaar kenteken onderfcheiden kan. Wan„ neer by voorbeeld de tusfehenpozende herfstkoortr "fen vroeg, als in July (ouden ftyl) verfchynen, „ dan nemen zy gewoonlyk aanftonds haare regte ge„ daante niet aan, zo als dit in voorjaars tusfehen„ pozende koortfen plaats heeft, maar zy komen „ zodanig met de aanhoudende koortfen overeen ,