Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI DE' UITGEVER

hoe verderfiijk en doodelijk ook vertoonen. Van daar. veel reedeneeren, op zijn gemak wenfchen, vaa Genade fpreeken, maar zeer weinig uitoefenen van dat geene, dat God'verheerlijkt, den Naaften plicht, en ons weezendlijk nut bevordert. Maartot uitfchudding van die traagheid, om trage handen en llappc knieën weder opterigten,1 is dit Boekje ongemeen nuttig. 3 Ik kan niet twijfelen of Nederlands Volk, hoe zeer ook door Schriften van Buitenlanders afgetrokken, zal dit werkje , dat ik voor een geneesmiddel tegen beide allerfchadelijkfte kwalen, die ik genoemd hebbe, voor een zeer heilzaam en allerbest geneesmiddel, aanzie , ^ greetig en genoeglijk gebruiken ; dewijl het vertieren van 14 Uitgaven, ten minften, getoond heeft, hoe zeer bevallig deeze Godvrugtige Verhandeling hun langen tijd geweest zij; wijl de Namen der Brakels, en hunne werken, niet flegts van alle verdenking van Onregtzinnigheid bevrijd zijn, maar boven Duizend anderen, bemind, geëerd en gezeegend zijn, zo\ dat ik voor den Reedelijken Godsdienst van Wilhelmus a Brakel, Zoon van onzen Theodorus, laatst veelwaardig Predikant te Rotterdam, al leeze den negentienden druk. Hoe zoude het dan konnen miffen, dat men dit klein, en nu eenigfints nieuw en allernuttigst werkje van Brakel, dat ons den regten weg en de oude paden wijst, dat wij zonder eenige dubbing over mindere regtzinnigheid of eenige afwijking leezen konnen, weder opvatten en met een geneegen hart gebruiken zoude ?

Ir

Sluiten