Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia Het Geefïelijke Leeven. Hoofdft-. II.

o->kvermaant, Eph: VI: io,wantna debefchrijving der geestelijke wapenrusting, welke een gelovig k-ijgsknegt van Christus moet aandoen, zegt hij .aldaar: en dat met alle bïdd'mge en fmeekin^e, biddende tot allertijd in den geest, en tot het zelve wakende, met alle gedurigheid en fmeekinge. Dus geeft hij te kennen de overgroote noodzaakeiïjkheid van het gebed in onzen geestelijken ftrijd, om, langs dien weg, van denHeere gefterkt te worden.

§ 6. Al verder, indien gij u daartoe gewent, om dikwils in den nagt tot God te fpreeken, zijne wóldaaden te overleggen, en u zoekt met hemel! che-- overdenkinge beezig te houden; indien gij dat 's morgens vroeg tot uw gewoon en eigen werk mp.akt, om dien tijd bijzonderlijk aan God te geevcn, tot zijne eere, en troost en zaligheid uwer zielen; zo zult gij dikwils. bevinden, dat God zelve, u met-zijne zonderlinge genade, vertroostingen verheuging zal voorkomen, volgens jef: LXV: jtl. Eer gifroept,zalik■ antwoorden, terwijl gij nog fjrr-eckt zal ik hoaren. Hij zal op eene bijzondere wijze de oogen uwer ziele openen, om hem en zijne weldaaden te kennen, om zijne liefde jegens u te Bemerken: uw geloof zal geKerkt worden, uw hart verheugd, uw geest veru-oosten uwe confeientie gerust gefield: uwe gemeenfchap met God endenTleere Jesüs, welke zo Zoet is, zal merkelijk toenemen. Al ware het ook, dat de Heer als dan u niet zonderling vcrtroofréde, zal cgter uw gemoed, den ganfeheh dag door, geruster zijn, meer vrijmoedigheid in God hebben, en lieflijker geur van godzaligheid van zig yerfprelden; Gelijk de zooneu Aarons, alle morgens, de lampen in dc centfi der t'famen-

kom-

Sluiten