Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEN en ME IR EN. Tweede Hoofddeel. 1$

den Schipper in de eerfle Haven binnen lopen, ten einde het Schip of Vaartuig niet de nodige Levensmiddelen te voorzien, of, het Schip of gereedfchap te herftellen. Doch wanneer den Schipper geen geld of Credit-brieven by zig heeft, ook voor zig zelve in deze Haven geen Credit vinden kan, en hy zig dus in deze Haven zonder Levensmiddelen, of met een befchadigd Schip, zonder Geld en Credit bevindt, dan is het hem, in deze dringende nood niet verboden, zyn Schip, of Vaartuig te verpanden, ten einde de nodige Levensmiddelen te verkrygen , of, om het Schip of Vaartuig te laten herftellen. Doch wanneer hy tegen verpanding van het Schip de nodige hulpe niet bekomen kan, flaat het hem vry in deze uiterfte nood, een gedeelte der Waaren of Lading te verpanden, te verkopen of te verruilen, ten einde daar voor de benodigde Levensmid. delen te verkrygen, of, zyn Schip of Vaartuig te laten herfiellen. In dit geval is den Schipper verbonden, aan de Eigenaars, of dien het anders toebehoord, het verkogte of verpande gedeelte der Waare of Lading te betaalen, volgends denzelfden prys, voor welke deze Waare of Lading, ter plaatze waar henen den Schipper verpligt was, dezelve te voeren, had kunnen verkogt worden. Den Eigenaar zal des niet te min aan den Schipper de bedongene Vragtpennin. gen betaalen, even eens als of de Koopmanfchappen of Lading tot aan de plaats haater beftemming waren gevoerd geworden.

47-

Wanneer een Schipper, ten tyde als hy voor Schip en Lading inflaan en re» kenfchap daar van geven moet, een opzettelyke Schipbreuk te weeg brengt, of aan het Schip of Vaartuig, Koopmanfchappen en Lading, fchade en verlies toebrengt of aan dezelve dievery of fchelmery begaat, of voorbedagtelyk en uit eigen magt met Schip en Lading doorgaat, om zig zeiven of een ander iets dat hem niet toebehoord aan te matigen , dan zal dit als een perfoonlyke verradery des Schippers aangezien, en denzelven voor het Geregt gefleld worden, alwaar met hem, naar maate van zyne overtreding, op welke Levens- of Lyfs flraffe en vergoeding van de fchade, van de zyde des fchuldigen, flaat, gehandeld zal worden.

43.

Wanneer den Schipper een onbekende Scheepsman, of een ander onbekind perfoon , onder welk voorwendzel bet ook zyn mogt, of wel iemand anders, zonder ( een blyk of getuigenis, van een behoorlyke plaats verkregen, op het Schip of Vaartuig neemt, en door zulk een porföon aan het Schip of Vaartuig of de Koopmanfchappen en Lading fchade of verlies toegebragt wordt, behoeft de Maatfchappy van verzekering diergelyke fchaden, verlies en nadeel niet te betaalen,

panden, en in welk geval van uiterfte noodhy een gedeelte der Koopmanfchappen of Lading verpanden, verkopen of verruilen kan.

Wat perfoonlyke verradery des Schippers is.

Den Schipper vordt verboden mbekende Lieien op zyn Jchip te nemen.

Sluiten