Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de twee oorfpronglyke anenriften van het Verdrag.'

Wat voor handgeld deSchéepslieden als zy het Verdrag onderteekend hebben van den Schipper bekomen.

De Scheepslieden moeten . na de onderteekening van het Verdrag en na de ontvanging van het iiandgeld.zig daadlyk op het Schip of Vaartuig begeven , hun dienst aanvaarden , en den Schipper, Stuurman, ttootsmah, 6'f die in derzelver plaats gefield zyn, gehoorzamen.

Pligt der Scheepslieden.

W.tt beUwaame Scheepzeden weten moeten, j

<

22 REGLEMENT van KOOPVAARDY op de RIVIEREN,

den Schipper, wegens de dienst, of de reis oP een Schip of Vaartuig, aangeg an moeten twee oorfpronglyke affchriften gemaakt worden, welke van 3e de Contraherende partyen onderteekend zyn; en van welke het eene by den Sipper, het andere by die geene b/yft, aan wien de Contracterende p rtye,i hetzelve vertrouwen. Het Verdrag moet ook by den Makelaar in het Mak I boek aangeteekend worden. iviaKeiaars-

tv.

Als de Scheepslieden het Verdrag onderteekend hebben zal den Schipper hun h Loon geven; namelyk, een Scheepsman welke zig met de maand op h h P of wartll!g tot den Scheepsdienst VerhuurdWt> ee„ maand J °P h«

S h'io of\ t S™\d"^™™> welke zig voorde geheele Reis op t Schtp of Vaartu.g verhuurd hebben, het vierde deel van 't Loon vooruit

82.

Wanneer de Scheepslieden het Verdrag onderteekend, en van den Schioner Loon ontvangen hebben; namelyk die geene welke zig op het Schip of V3r met de maand verhuurd hebben, een maand loon; doch die zig vL de Se? Ie re,s verhuurd hebben, een vierde deel van hun loon voor uit ^oo als dft h er" boven onder de 8,ue afdeeling is voorgefchreven) moeten zy lg dat,y geven aan boor van het Schip of Vaartuig, op het welke zy zig ver uurd h b ben hunnen dienst aanvaarden en den Schipper, Stuurman, Bootsma ^ gtL^aU -d^rraafZyn ^ ™ * *<* vertrouwd £

doe? wettrtfh-ePSlrven °P °f VaartUi^ ^ -beid te

doen, welke het Sch.p of Vaartuig of de Lading van hetzelve betreft- daar hl nevens: het Schip of Vaartuig op- en af te taake.en, oP Lier ef' zl n andere wateren het Roer te befiieren, de Zeilen te 'regeer n h t' S , of Vaantug met Krikken of touwen vast te binden , het Ankef te lig e, hef l£ of Vaartmg te wasfehen en fchoon te houden, te laden en te los en Kot m nfchappen, verdere Lading en Levensmiddelen te bergen, Ballast i„' fe ne me , uk- en om te werpen, en alle andere foorten van werk te verrigten J-clke het behoud, de bewaaring eu zuiverheid van het Schip of Vaartuig van* ie Kóopmanfchap, verdere Lading en Levensmiddelen, betr^n

84.

Een bekwaam Scheepsman moet weten; de Reeven in re binden , d» Zeilen 'ast te maaken , het Scheepstuig te vertellen en te fplitzen, het Roer te ree en ^e&é Van S Kompas-kennen, het Lood te werpen, de X Ie Loodlein te kennen en de Zeilen te Verflellen. 0

05.

Sluiten