is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement van haare Rusch-keizerlyke majesteit. Betreffende de koopvaardy op de rivieren, zeën en meiren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEN en ME. IR EN. Dertiende Hoofddeel.

35

Vaariuig, de daar in geweest zynde Goederen of Koopmanfchappen, of, van de plaats waar dit Schip afgegaan is, of waar heen het bedemd is geweest, erkennen kan? 3. Van de middelen, welke men tot redding van 't in gevaar zynde Schip ofVaartuig, of de daarop geweest zynde menfchen, Koopmanfchappen en Lading , of andere Goederen aangewend heeft. 4. Van de tyd •wanneer men de Schipbreuk gezien , of het verongelukte Schip of Vaartuig, de zig daar op bevindende Lieden, Kóopmanfchap of Lading of andere Goederen ontmoet heeft. 5. Van de plaats alwaar men de Schipbreuk gewaar geworden , of waar men het verongelukte Schip of Vaartuig, of de zig daar op bevindende Lieden, Koopmanfchappen, Goederen of andere dingen, ontmoet heeft. 6. Welke Voorzorg en oplettendheid men ter bewaring en behouding van 't geborgene aanwendt, als voor de geredde Menfchen van 't Manlyk of Vrouwlyk gedacht, Vee, Gevogelte of andere Dieren, of voor de geborgene Koopmanfchappen of Goederen, Gereedfchap, uitrusting en toebehooren van het verongelukte Schip of Vaartuig , of voor het verongelukte Schip of Vaartuig zelve, of de inhebbende Koopmanfchappen en Lading, of het overgeblevene deel van den een of ander ; en of dit alles op een bekwame en zekere plaats bewaart wordt ? Of het geborgen Goed het welk gedroogd of gelugt moet worden, gedroogd of gelugt wordt, ten einde het van de Schipbreuk geredde Goed , door degt opzigt of nalatigheid , niet befchadigd wordt, of verloren gaa'; en zig dus niemand 't geringde gedeelte van geborgen Goed aanmatige. 7. Door wie de Berging gefchied is? De Gouvernements - regeering zal eene bekendmaking van de voorgevallen Schipbreuk aan de deuren van de Stads- en Gouvernements- magift'raat, als ook op de Beurs, of de kraamen of winkels (Kaufbuden), of, op de Markten laten aan plakken, om de Kooplieden en Handelaars daar van te onderrigten , ten einde zy die geene welke het aangaat , van de Schipbreuk van dit Schip of Vaartuig, of, de Kóopmanfchap en Lading kennis kunnen geven. Dit zal ook in de Gouvernements- en Stads - magidraat, of Raadhuis tot narigt aangeteekend worden. Wanneer zig nu niemand , binnen twee Jaren , van de tyd der afkondiging afgereekend , met zekere bewyzen aanmeldt , dat het geborgen Goed zyn eigendom is , of hem toebehoort, zal 'er in vervolg van tyd geen twist of aanfpraak dien aangaande plaats vinden , en het geborgen Goed , na afreekening van Berg- en Bewaarloon, welke aan die geenen die de geredde Goederen geborgen of bewaart hebben toekomt, uit de Stads■magiftraat aan 't Collegie van algemeen opzigt des Gouvernements afgeleverd worden.

E 2 878.

neer. 5. Waar. 6. Hoe. 7. Docr wie. De Gou, vernements • ie. geering doet een bekendmaking wegens deSchipbre.ik oPVeroHgelukking.