Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «7 3 Myn Heer B. ...j

IVIen behoeft geen Morahft noch Politicus te zyn om de ZedeJyke.en Staatkundige waarde van een Menfch te kennen. Hoe zeer het leven van denzelven egter, niet individueel, maar over de algemeeneMasfa genoomen, wordt gering geacht, kan elke Bladzyde van gefchiedkundige Verhaalen bewyzen. — Dan niet alleen uit hoofde van oorlogzugtige bedryven wordt hetzelve door Veroveraarsi en Staats-Ministers Jaag gefchat, maar, Helaas, dat nogmeerte beklaagen is! ook uit loofde van hebzugtige Belangen; en dit heeft vooral plaatsin ons Vader and,hetwelk,ftzymetleedwezen bekend) bymeeft alle andere Landen van Europa zeer verre ten agteren is m openbaare Inftellingen voor zieke en JydendePersooncn. Ik geloof wel dat

dit alleronvergeeflykft verzuim voor een groot gedeelte daar aan toetefchryven is geweeft,*dat ons Land in vorige tyden boven andere heeft uitgemunt door eene algemeene welvaart en gelvke gegoedheid der Inwooneren, waar door de evenredigheid der noodiydenden minder was dan bv onze Nagebuuren; maar ik geloof ook aan de andere zyde, dat diezelfde Sp-culativc geest van winzugt en belang dikwyls de tedere gevoelens van Menfchhevendheid uitgedoofd, althans verftompt, heeft, in een Handeldryvend Land, dat geheel Europa dwong door kragt van Geld, dat zelf geene Inboorlingen genoeg opleverde om zyn Staande Leger volta hg te maaken, en vooral om zyne aauzienlyke V ooten te bemannen; overwaards ontelbaare Schaaren van Buitenlanders op hoon van een klein gewin onophoudelyk toevloeiden, en daar Geldzugt de eenige, algemeene zo wel als byzondere, dryfveer was, moeit natuurlyker wvzc met den tyd een Matroos ligtelyk .voor niet

veel

Sluiten