Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DESZELFS TOEVALLEN.

15

veilig aan den kant des Aderlaaters, zonder nader onderzoek, of in achtneeming van bijzondere gevallen of omflandigheden verricht worden (*).

Echter gebeurt het veelmaal en, dat, zonder het voorfchrift van eenen Geneesheer , Ader laatingen worden in het werk gefield; dierhalven is het niet alleen noodzaaklijk, maar ten uitérfte noodig, dat de geenen, welken deeze Operatie oeffenen, eene naauwkeurige kennis bezitten, van al het geene , dat tot bijzondere voorwerpen en gevallen betrekking heeft.

De

bruikc worden: — en eindelijk, maaken de Sneppers, bij het affpringen hunner veeren , een min of meer geluid ,hec welke, bij aandoenlijke Lijders veelmaalen fchrik veroorzaak:. — Dit alles heeft men van het Lancet minder te wachten, het welke van de befliering omes vrijen wils alleen afbanglijk is.

Wij wilien dierhalven liever alle kerende Aderlaaters aanraaden, zich aan het gebruik van het Lancet te gewennen , en geene andere inftrumenten, vooral ongeoefend gebruiken.

(K) Nogthans is een oplettend Aderlaater in de verplichting, dat, wanneer hij overtuigd is van het onnut of de fchaadelijkheid der voorgeftelde aderlaating , dit alvorens onder het oog van den Geneesheer te brengen , en deszelfs advies nader af te wachten. — Immers zoude buiten dit de Aderlaater zich zelven, willens en weetens, van verzuim bezoedeld vinden.

Sluiten