is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets der hedendaagsche opvoedinge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 86 )

nig oogluikinge gcbruike, zoo zal men hem op de minfte gelegenheid tot alles zien uitfpatten; hiertoe is het genoeg dat een kwaade flaaf hem aanleidinge gecve, en dan is de ommegang met kwaade flaaven vry erger damnet kwaade vrygeboören.

Ach dat wy zelve dc zeeden onzer kindcis niet bederven ! maar wy gewennen zc van kindsbeen af aan een weeldrig leven , daar die verwyfde opvoedinge, welke wy toegeeycnl.-'l noemen , dc vermogens van ziel cn lichaam groot nadeel toebrengt. Wat zal een vohvasfen jongeling niet begecren, die geduürende zyne kindschheid in alle weelde zwemt? Kaauwclyks ftamelt hy, of zyne ftamclende tong fpreekt van lekkernyen; vvydraagen meer zorge voor hunne fmaak dan voor hunne fpraak. Zy worden op de bedden groot, moeten ze gaan dan (laan ze verleegen en moeten van weerskanten onderfteund worden. Zeggen ze iets onbehoorlyks, eene glans van vergenoegen is op ons gezigt tc leezen; voor het

uit-