is toegevoegd aan je favorieten.

Olivia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

olivia eeri gevoel, dat haar deed zuchten. Hoe! zou men ook niet door zulk eene zeldzaame ftandvastigheid getroffen zyn? Zy ftreed; het deed haar zelf leed hem te hebben gehoord; maar wanneer zy,des anderen* daags van Mynheer becvar vernam dat davenport ziek ware en het bed hield, was zy 'er zoo bedroefd over, dat zy niet konde afzyn haaren neef, den Heer hamilton, te verzoeken, om oogenbliklyk hem haaren dienst te gaan aanbieden. Bereids had de bcminnelyke emilia by haare terugkomst van het bezoek, dat zy 's daags te vooren had afgelegd, befpeurd, dat Mevrouw vane niet wel te vrede ware. Zy had haa» re vermoedens aan haaren man medegedeeld i weetende dat davenport een gefprek met haar had gehad, twyffelden beiden niet meer of de gefteldheid van Mylord Ware het ge» volg van een al te groot misnoegen. Ha* milTon ging naar Mylord; en Mevrouw vane ongeduldig om tyding van hem te be-« koomen, zond ieder oogenblik in 't geheim, om naar den ftaat van zyne gezondheid te Verneemen. Eindelyk niet langer het ongeduld kunnende weêrftaan van beter door Mynheef j8sc var zeiven te zyn onderricht, deed zy Q 2 hem