is toegevoegd aan je favorieten.

Wetten en gebruiken van de classis van Schouwen en Duiveland [...] na eenige veranderingen [...] geratificeerd den 27 maart 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i/3 van de WED. BEURS. Gap. XX.

fournisfement van een pond vl. geëxinieerdzoo lang zy ongehuwd blyven , en ook de' v\ ca u wenaars.

ART. 4.

Maar trouwende, zullen de ongehuwde eert pond vh fchuldig zyn voor dat'jaar, waarin zy trouwen, en even zoo ook de Weduwenaars, indien zy in de naait voorgaande Clasiis van Auguftus geen pond vl. gegeven hebben. En indien zy de twee voorgaande C'asfen van Augufius geen fournisfement betaald hebben, zuilen zy by hun trouwen twee ponden vl. fchuldig worden, om dus met de gehuwden gelyk te Haan.

ART. 5.

Aan de leden die door verroeping buiten de Clasfis verplaatit worden, zal by het geven van hunne dimisfie en affcheid uit de Clasfis gevraagd worden, of zy verkiezen , in deze Sociëteit te blyven ? en zoo ja; zullen zy by hun uitgaan uit de Clasfis betalen de gehuwde twee, en de ongehuwde, een pond vl.

ART. 6.

Het jaarlykfche fournislèment van de bui:

tsa