Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. VOORTTEELING.

den Gordel ontftrikt wierde BaruckXl: 42. Om die reden worden Afgoderij en Hoererij in del* JBijbel dikwijls onder eene beduiding gebruikt. Doch het .waren niet alleen Vröuwsperfoonen die zich tot deezen fchandelijken dienst lieten gebruiken , maar ook Mansperfoonen, Kcdcfchim genoemt. Beide foorten van afgodifche Hoererij wilde Mo/es. onder zijn Volk niet dulden ; Numcri XXV : 6. enz. Onder-de Dochteren- der ïsraëliten , zegt die Wetgeever, zal geene Hoer, en onder .de Zoonen Israëls geen Schandjongen zijn , d. i., de Huifen van ontucht, waarin of Hoeren , of Mansperfoonen, tot onnatuurlijke lusten veil zijn, zullen verdelgd worden. PJtielias doorftak te dier oorzaake den Israëliet Simri ■cp het oogenblik. dat hij den . Maagdom cener JMidianitfche , den Baal-Peor ter eere offerde. Mo/es wilde niet toeftaan , dat het geld , door zulle eene hanteering verdient, in den ichat des Tempels zoude worden gebragt — Dcut. XXIII.: 18. is het, er zal geen Hqerenloön en geen hondenprijs in het Huis uwes Gods komen. Het geld insgelijks hetwelk eene, haare fchandelijke leevenswijze verlatende , bekeerde Hoere; als een Zoenoffer in den Tempel bragt, mogte niet worden aangenomen. Doch alle deeze inHellingen waren niet vermogende om de, in ondeugd verzonkene Natie en de gewinzucht der Priesteren te beteugelen. Vaderen zelfs boden uit hebachtigheid hunne Dochteren .den gaanB.5 den

Sluiten