Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 DE GEHEIMEN

le van den Egyptifchen Koning Anlctus geguaran* deert, volgends denwelken zijne beide oudftc Kinderen de Kroon deelen en overeenkomftig het Wettïge gebruik, met eikanderen zouden trouwen. De Zeventienjaarige Cleopatra ging deeze verbindenis met haaren dertienjaarigen Broeder Dionyfius aan. De Hofcabaal ondertusfchen ftrooide fpoedig het zaad van oneenigheid tusfchen deeze Echtgenooten, en Cleopatra moest naar Syrien vlugten. Nu verfcheen Ca/ar , als Coniül van Rome en als Scheidsrichter in deeze zaak, met een geducht Heir voor de muuren van Alexandrien. Het gerucht van de aanminnige fchoonheid van Cleopatra, zoo min als de roep van haare geestvermogens , konden deezen Overwinnaar niet onbekend zijn; doch ook Cleopatra kende deezen C<zfar% dien men in Rome den Man aller Vrouwen en de Vrouw van alle Mannen, noemde,maar al te goed, dan dat haar den aanflag op zijn hart mislukken zoude. Haare list zegepraalde over de zwaarigheid van onbemerkt door de geflotene Haven te komen. Zij kwam op eene Sloep gelukkig met Apothdorus, haaren Vertrouwling , aan het Kasteel van Alexandrien. Apollodorus-, als een Slaaf verkleedt, draagt de Koningin, op eene kunstige wijze als een pak Koopmanfchappen vermomd, op zijne fchouderen, door de Egyptifche Wacht, in de wooning van Cafar. Met hangende, en haaren bevalligen boefem half bedekkende Haairen, werpt zij zich aan de voeten van den-Romcinfchen Held.

Een

Sluiten