Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 C G. SALTZMAN, VOORSTELLEN. IV".

hebben, en die god met zo veel langmoedigheid in ons draagt.

Dat ik door uw' geest gedreeven,

In 't vergeeven, Voortaan myn genoegen vind' ; God en Vader! laat ik leeven

Als uw kind; De oogen fluiten voor gebreken ; Steeds zachtmoedig doen en lprceken.

By zulke betrachtingen zult gy altoos gelukkig zyn; door deeze werkzaamheden wordt god verheerelykt en hebben wy deel aan zyne zaligheid; hierdoor worden wy aan go de gelyker: gelukkig hy dan, die het betere goed boven het aardfche verkiest; die voor de eeuwigheid arbeidt; zyne uiterlyke omftandigheden mogen verergeren, hy moge door het wyfelend geluk, de achting en liefde van menfchen verliezen, zyn eenig goed kan hem niet ontnomen worden; zyne beste vrienden mogen hem door den dood ontvallen, de krachten zyns ligchaams mogen verzwakken, hy blyft evenwel gelukkig; god tot vriend, en een opgeklaard uitzicht in de eeuwigheid te hebben, verzoet al zynen kommer: gelukkig hy dan, die zig in wél te doen verheugt! het kan hem aan geene vrienden ontjreeken: de erinnering aan menfchen, die men uit hun lyden en zorgen gered, wier geluk men bevorderd heeft, is ongemeen zoet, en verfchaft aan onzen geest zulk een genoegen, dat vergeleeken kan worden by dat geene't welk god zelf geniet. Gelukkig hy dan, die in ftaat is zyne vyanden te vergeeven.' hy kent die pyn niet, met welke haat, nyd en wraakgierigheid, de ziel des menfchen kwelt.' Schenkt eene behaalde overwinning geen groote vreugde? nog grooter zegepraal, en by gevolg nog grooter blydfchap geniet hy, die zyne eigene driften, en door zagtmoedigheid en weldoen, zynen vyand overwint.

Liefde, liefde is 't welbehaagen Van den oorfprong uwer dagen;

Haat dan 't geen met liefde ftrydt,

Om dat gy zyn kindren zyt.

Sluiten