Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io PROEVE OVER

ö Gy, die wyzer zyt! gy moet hier 't vonnis vellen, En Gods voorzienigheid uw oordeel tegenftellen; Noem onvolmaakt 't geen niet volmaakt is naar uw' zin, Zeg, hiér geeft zy te veel en daar geeft zy te min, Verniel de fchepslen naar uw' fmaak en grilligheden, En fchreeuw vry,God is wreed,als't menschdom is teonvreden, Zo hy de mensch alleen niet alles wenschlyks geeft, Die niet alleen volmaakt, alleen niet eindloos leeft, Moet ge uit zyn hand met kracht de roede en wecgfchaal trekken, Zyn recht herrechten, God der hooge Godheid ftrekken! De hoogmoed, hoogmoed is 't, waaruit de dwaaling fpruit: 't Vliegt alles naar omhoog, 't rukt zyn beperking uit; In 't zaligfte oord ftaat zelfs de hoogmoed nog te vreezen: De mensch wil engel zyn, en de engel Godheid weezen. Viel de engel uit zyn' kreits om dien vermeetlen waan, 't Is oproer in den mensch naar d'englenftand te ftaan; Daar hy misdaadig word door onbetaamlyk denken, Als hy een wet der orde in 't minfte Hechts wil krenken.

Vraag

Sluiten