Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cm)

*, tog tevens zeer veel goeds heeft. Het berouwt „ mij uit grond van mijn hart, dat ik haar veria„ ten heb : en ik wenschte zeer gaarne , dat ik „ haar voor mijn ganfchc leeven weder beminnen „ kon. Dwing mij hier toe lieve Doctor! dwing mij „ flegts, dat ik bij haar blijve: ik wil u gehoorza-, h men als een kind. Dwing mij toch, dat ik mijne „vrouw weder leer beminnen! Ik ben zo zwak, » dat ik mij onmogelijk zelve kan regeeren: ik zou „ de mij met een piftool voor den kop kunnen „ fchieten, zo erger ik mij menigmaal over mij „ zeiven: doch ik zweer u bij lijf en leeven, ik kan „ mij van Po uil lij niet losrukken, wanneer gij

s, mij daar niet toe dwingt."

Dus preevelde hij al- genadig voord, zo dat wijtot twee uuren in den nagt den tijd met eikanderen doorbragten; ik met mijne gewetens-predicatie, en hij, met zijn betoon van berouw, en beloften van beterfchap. Ik wilde des morgens aanftonds met het open gaan van de poort weder in mijnen tuin zijn, naardien ik door den verbruiden handel van den voorigen dag in het geheel niet naar mijn wormen of rupfen-nesten had kunnen zien. Een paar uurtjes verlangde ik egter wel te flapen, wantik was door al mijn praaten en omlopen vermoeid: ik zeide hem dus goeden nagt, en hij beloofde mij bij het affcheid nemen, nog mij van daag te zullen fchrijven, hoe de eerfte ontmoeting tusfehen hem en zijn vrouw was afgelopen , en hoedanig het met zijne beter-

fchaj»

Sluiten