Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23° )

onbezonnenheid, van die aan zijne vriendin te hebben medegedeeld, ten vollen af. Dan, nu begon hij allengs aan de waarheid van deze denkbeelden, hoewel bij dezelve te vooren voor volkomen zekergehouden had, allengs meer en meer te twijfelen, en weldra fchencn zij hem in de daad half ongerijmd tc zijn. De liefde, even als iemand, die zeer geoefend is in het reden twisten, wist zijn gezond verfland met zo veele fchijn - bewijzen tc misleiden, dat hij zich op het laatst begon tc verwonderen, hoe het mogelijk ware, dat hij zich door den fcherts van eene vrouw tot zo fpoorbijflere denkbeelden had laten vervoeren, om eindelijk het fimimenteh voor een gewrogt der zinnelijkheid te houden, en hij beklaagde zich dus over de zwakheid van 'smenfehen verftand, terwijl hij werkelijk zelve daar van een doorflaand bewijs -opleeverde; daar hij geloofde, dat hij, uit eene overdreven zugt, om het fchoo- ' ne geflacht te behaagen, van het rechte fpoor was afgedwaald, teiwijl egter eene geweldige hartstogt alleen zijn oordeel geheel benevelde. Arme Webson! hoe zeer ondervondt gij toen niet, dat de waarheid in onze herfenen niet zelden flegts een lichtflraal is, die door den prisma onzer aandoeningen en hartstogtcn henen valt; en dat een denkbeeld nu eens geheel zagt, gelijk het groen - dan Weder, even als het vuurig geel is; dan eens onwrikbaar als een rots flaat; en ons dan als de affchuwelijkfle dwaamig voorkoomt — zich dan eens

waar-

Sluiten