Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3* )

waarfchijnelijk, dan weder onwaarfchijnelijk aan ons gezigt vertoont; naar gelang deze beide toveresfen aan hun glas de een of andere wending geven!

Mevrouw Arend ontving nog dien zelfden dag een bezoek van Dithmar, die te vooren hier reeds meermaalen genoemd is, en wiens gezelfchap haar thans des te aangenaamer zijn moest, wijl hij juist het tegen over gellelde zeide, van dat gene, waar door Webson haare kieschheid beledigd had; dan de geheime begeerte haarer ijverzugt, om zich door eene andere trouwloosheid te wreeken, eu haar ge» kwetlte hoogmoed, die zich gaarne den fchijn wilde geven, als of zij dezen onbeflendigen zeer Ugtelijk vergeten konden — deze alleen bragt zeker zeer veel toe, om haar de verkeering met dien dweepcr thans 'aangenaamer te maaken, dan ooit te vooren: het verfchafte haar zulk een ongemeen genoegen na eene zo gevoelige tcgeufpraak, welke haar geliefkoosde denkbeelden geheel wilde ter neder Horten, eenen man te vinden, wiens gedagten geheel met de haare overeenflemden, en die in haare verbeelding en haar hart het ganfche gebouw der gevoeligheid weder herftelde, het welk Webson zo onbarmhartig ter neder geftort had. Een geest uit hooger fperen fcheen in D itiimar tot haar nedergedaald, en zijne hoogklinkende, winderige droomerijen van eene zielen - liefde en geestdrijvende vriendfchap, weergalmde in haarooren, even als de P 4 uit-

Sluiten