Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *3 y.(

„ hunner Kerk maakt." — (Bladz. 78.) belijdt hij, met even zoo vele woorden, „ alle de misbruiken en „bijgelovigheden, die door de domheid, en verr „ foeilijke inzichten van eenigen onder ons, „ (Roomsch-Katholijken'), in wezen gehouden en

„ gevoed worden." Zoo veel belijdt de Burger

Pbxrus Schouten, en evenwel blijft hij, zonder eerloos of Godtergend-boos te zijn, in de gemeenfchap zijner Kerk, en verdedigt derzelver wezenlijke Leer met mond en pen. Te weten: De

Burger Schouten dekt zich juist met het onderfcheid, tusfchen het geen wezenlijk en niet wezenlijk de leere der Kerk zal uitmaken. Een

Proteftant ziet deze misbruiken en bijgelovigheden, in de Roomfche Kerk, pleegen, en meent de aanleiding tot dezelve, in de Leere Sier Kerk zelve, te vinden, maar de Burger Schouten befchouwt de zaak uit een ander oogpunt, hij noemt dit misbruiken, die door de eigenlijke Leere, en de tuchtregels zijner Kerk, veroordeeld, en op het ftrengst verboden zijn.

De R. K. gebiedt, in de Kerkvergadering van Trent e, en de Burger Frans Voorhout belijdt het daarom te geloven, ( Bladz. 20 en 21. ) dat men de Heiligen in cere moet houden en aanroepen, en — dat men hunne relequiën moet eer en-. Dit fluit eenen Proteftant, het komt hem voor, afgoderij en bijgelovigheid te wezen. Maar, ziet! een kundig Roomfche weet het te vergoelijken, en verklaart

dit

Sluiten