is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der groote omwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 84 >

geheel in hunne magt hadden , en hem, on1 hunne ontwerpen door te zetten, ter inwilliging van alle hunne maatregelen verleiden zouden, Door de naauwe gemcenfehap, welke parijs met Verfailks onderhoudt, was men daar altijd reeds binnen de twee uuren onderrigt van het voorgevallene in de nationale vergadering, In het Palais roijal vergoot men vreugdetraanen over het kloekmoedig gedrag der volksvrienden, en in deze traancn zelvcn lag nieuw voedzel voor den haat tegen de nieuwe Ministers. Het was niet meer twijfelachtig, dat dezen het uitterfte zouden wagen , om op een gewelddadig begin een even zo gewelddadig einde te laten volgen.

De plicht van zclvsbehoudenis riep alles te wapen. Doch de voorraad, dien men bij zommige burgers, en op het hotel de ville, gevonden hadt, reikte naauwlijks toe, om vijfduizend te wapenen. Men wist, dat in het invaliden - huis eene groote menigte gewceren bewaard werdt; alles droomde daar heen, en in den tijd van één uur was het van duizenden omringd. De ijzeren tralievensters van het zelve waren toegehaald, de. monden van eenige kanonnen tegen de burgers gerigt, en het veld van Mars , waar het leger lag, was 'er naauwlijks tweeduizend fchreden af. Maar deze fchrikkelijke voorbehoedzelen vermog-

tcn