Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOSES MENDEÏiS ZÓÓN. tf

,;, den Menfchen de kragt heeft kunnen verkenen, om ,» de waarheden , op welke hunne Gelukzaligheid ge,j, grondt is, te erkennen ; en vestig mijn kinderlijk „ toevoorzicht op zijne Barmhartigheid, dat zij mij ,; deze kragten heeft willen verleeneni Van dif on„ wankelbaar Geloof gefterkt, omhels ik de Leeringen ,j en overtuiging waar ik dezelve vinde: en, dank zij

de zaligmaakende goedheid van mijnen Schepper! ik,i geloof dezelve gevonden te hebben ; en geloof dat ,, ieder ze vinden kan, die met open oogert zoekt: 4 en zich zeiven met in het Licht wil ftaan."

Wanneer Mendelszoon, op Zondag den 25ften December 1785, het zo evengemelde Stukjen , aan de Vrienden van Lessing afgewerkt had ; bragt hij het bij den Boekverkooper Vo s en Zoon te Berlijn , om ter Persfe gelegt te worden. Dit was de laatfte maal dat hij de Straaten betrad , nadien hij geheel onverwacht , op den 4den Januarij daar aan volgenden, des morgens om 7 uuren, in den Ouderdom van omtrent 57 Jaaren overleed ; kunnende de Gefchiedenisfe van de vier laatfte dagen , het beknopfte en duidelijkfte voorgefteld worden , met de woorden van zijn Geneesmeester Herz, welke op deze wijze aan Engel fchrijft:

„ Gelijk ik gezegt hebbe , mijn waarde Vriend, onze Moses ftierf, gelijk hij gekeft had, zacht en va-ftandig. Hij ging in den dood, als tot eene lang te vooren bereidde bezigheid, geheel naar zijnen aart; gelijk hij in zijn leeven tot alle goede daaden overging , zonder gedraisch of veel ophefs te maaken : B met>

Sluiten